For English: see here

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens
de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht
door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij
herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting
herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en
extra garantie

Artikel 13 - Levering en
uitvoering

Artikel 14 -
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 -
Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of
afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In
deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij
  de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met
  een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door
  de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
  afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de
  consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
  verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale
  vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die
  strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
  gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder
  ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op
  het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van
  de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de
  consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of
  rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de
  ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten,
  waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik
  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze
  voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft
  niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn
  bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
  gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de
ondernemer

Fork Ranger

Mauritskade 64, 1092AD Amsterdam

Linnaeusstraat 2C, 1092 CK Amsterdam

Telefoonnummer: +316 3087
3025

E-mailadres: frank@forkranger.com

KvK-nummer: 89313763

Btw-identificatienummer: NL864944494B01

Indien de activiteit van de
ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de
toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een
gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is
  aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese
  Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van
  toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk
  zijn.

Artikel 3 -
Toepasselijkheid

 1. Deze
  algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat
  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
  niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer
  zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
  kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien
  de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
  van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.
 4. Voor
  het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
  gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien
  een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het
  aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
  mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze
  een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale
  inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 3. Elk
  aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden.

Artikel 5 -
De overeenkomst

 1. De
  overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien
  de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
  van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
  ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien
  de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
  consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De
  ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument
  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
  op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft
  om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
  bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
  te verbinden.
 5. De
  ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale
  inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres
  van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden
  waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
 8. de informatie over
  garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met
  inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor
  zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,
  aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor
  opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
  dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de
  consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In
  geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
  toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan
  een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
  bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
  ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
  tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1
  genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
  consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft
  ontvangen, of:
 3. als de consument
  in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
  consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van
  meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering
  van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of
  het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij
  overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
  bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
  derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij
diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • De consument kan
  een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud
  die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder
  opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
  reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3
  genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
  overeenkomst.

Verlengde
bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet
  heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
  oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in
  het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen
  twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
  de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft
  ontvangen.

Artikel
7
- Verplichtingen
van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de
  bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om
  de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
  uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
  inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is
  alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
  van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid
  1.
 3. De consument is
  niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
  hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel
8
- Uitoefening van
het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
  meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
  herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend
  op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
  overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als
  de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
  consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
  product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt
  het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
  in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
  uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het
  terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument
  deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen,
  hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te
  hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water
  of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
  volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument
  de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de
  verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,
  vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van
  diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor
  verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
  stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het
  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de
  uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of
  stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of
  gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale
  inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk
  heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het
  einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij
  het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de
  consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik
  maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
  rechtswege ontbonden.

Artikel 9 -
Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de
  consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van
  deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De
  ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
  leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
  product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument
  hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te
  halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of
  tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang
  welk tijdstip eerder valt.
 3. De
  ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument
  heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De
  terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als
  de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
  duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel
10
- Uitsluiting
herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende
producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de
ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of
  diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
  herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die
  gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij
  producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden
  aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
  aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en
  waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of
  diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten,
  na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
  instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
  verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als
  bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten
  voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
  woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met
  betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
  of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens
  specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd
  zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing
  van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel
  bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten
  die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
  worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten
  die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
  producten;
 13. Alcoholische
  dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
  maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
  werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde
  audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
  levering is verbroken;
 15. Kranten,
  tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De
  levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen
  als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
  instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn
  herroepingsrecht verliest.

Artikel
11
- De prijs

 1. Gedurende
  de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In
  afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen
  binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen
  vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de
consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De
  in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel
12
- Nakoming
overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of
  diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
  aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor
  in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of
  importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
  vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
  ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de
  nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt
  verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur
  of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen
  toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel
13
- Levering en
uitvoering

 1. De
  ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als
  plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar
  heeft gemaakt.
 3. Met
  inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
  wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na
  ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het
  risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
  de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

Artikel
14
- Duurtransacties:
duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De
  consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De
  consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De
  consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  1. te allen tijde
   opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
   bepaalde periode;
  1. tenminste opzeggen
   op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  1. altijd opzeggen
   met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst
  die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag
  niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In
  afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
  en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
  maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het
  einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 • Een
  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde
  duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie
  maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
  eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een
  overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 • Als
  een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
  het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel
15
- Betaling

 1. Voor
  zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
  dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
  dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
  binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat
  de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij
  de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
  voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
  gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
  alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De
  consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien
  de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
  nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer
  de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
  betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
  14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
  bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
  daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €
  40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
  bedragen en percentages.

Artikel
16
- Klachtenregeling

 1. De
  ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten
  over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij
  de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van
  14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
  consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de
  ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling
  overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
  de geschillenregeling.

Artikel
17
- Geschillen

 1. Op
  overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel
18
- Aanvullende of
afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden
afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.